GARANTÍA

Todas as xoias de NOROESTE OBRADOIRO contan cunha garantía de dous anos desde o momento da compra, que cobre todos os defectos eventuais que puidesen xurdir da fabricación, pero en ningún caso aqueles provocados por un uso indebido.

Para facer efectiva dita garantía deberase presentar o recibo de compra e adquirir a xoia na nosa tenda www.noroesteobradoiro.com

PAGOS

Comprar na nosa tenda online é fácil, cómodo e seguro. Unha vez finalizado o pago recibirás un e-mail de confirmación do pedido (recomendamos que mires a bandexa de correo non desexado se non recibes este correo).

Os métodos de pago que che ofrecemos están visibles na pasarela de pago, e facilitámosche todos os datos e medios para que realices o pago do teu pedido por calquera deles. Todos os nosos produtos inclúen a porcentaxe de IVE/IVE vixente en España no momento da compra.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Salvo disposición legal en sentido contrario, NOROESTE OBRADOIRO non aceptará ningunha responsabilidade polas seguintes perdas, con independencia da súa orixe:

 • calquera perdas que non fosen atribuíbles a incumprimento algún pola súa banda;
 • perdas empresariais (incluíndo lucro cesante, de ingresos, de contratos, de aforros previstos, de datos, perda do fondo de comercio ou gastos innecesarios incorridos);
 • ou de toda outra perda indirecta que non fóra razoablemente previsible por ambas as partes no momento en que se formalizou o contrato de compravenda dos produtos entre ambas as partes.

Igualmente, NOROESTE OBRADOIRO tamén limita a súa responsabilidade en canto aos seguintes casos:

 • NOROESTE OBRADOIRO aplica todas as medidas concernentes a proporcionar unha visualización fiel do produto no Sitio web, con todo non se responsabiliza polas mínimas diferenzas ou inexactitudes que poidan existir debido a falta de resolución da pantalla, ou problemas do navegador que se utilice ou outros desta índole.
 • NOROESTE OBRADOIRO actuará coa máxima dilixencia a efectos de poñer ao dispor do empresa encargada do transporte do produto obxecto de pedido de compra. Con todo, non se responsabiliza por prexuízos provenientes dun mal funcionamento do transporte, especialmente por causas como folgas, retencións en estradas, e en xeral calquera outros propios do sector, que deriven en atrasos, perdas ou furtos de produto.
 • Fallos técnicos que por causas fortuítas ou doutra índole, impidan un normal funcionamento do servizo a través de internet. Falta de dispoñibilidade do Sitio web por razóns de mantemento ou outras, que impida dispoñer do servizo.
 • NOROESTE OBRADOIRO pon todos os medios ou o seu alcance a efectos de levar a cabo o proceso de compra, pago e envío/entrega dos produtos, con todo exímese de responsabilidade por causas que non lle sexan imputables, casos fortuítos ou de forza maior.
 • NOROESTE OBRADOIRO non se fará responsable do mal uso e/ou do desgaste dos produtos que fosen utilizados polo Usuario. Ao mesmo tempo, NOROESTE OBRADOIRO tampouco se fará responsable dun devolución errónea realizada polo Usuario. É responsabilidade do Usuario devolver o produto correcto.
 • En xeral, NOROESTE OBRADOIRO non se responsabilizará por ningún incumprimento ou atraso no cumprimento dalgún das obrigacións asumidas, cando o mesmo débase a acontecementos que están fóra do seu control razoable, é dicir, que se deban ou causa de forzo maior, e esta poderá Incluír a modo enunciativo pero non exhaustivo:
  • Huelgos, peches patronais ou outras medidas reivindicativas.
  • Conmoción civil, revolta, invasión, ameaza ou ataque terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparativos de guerra.
  • Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou calquera outro desastre natural.
  • Imposibilidade de uso de trens, barcos, avións, transportes de motor ou outros medios de transporte, públicos ou privados.
  • Imposibilidade de utilizar sistemas públicos ou privados de telecomunicacións.
  •  Actos, decretos, lexislación, normativa ou restricións de calquera goberno ou autoridade pública.

Desta forma, as obrigacións quedarán suspendidos durante o período en que a causa de forza maior continúe, e NOROESTE OBRADOIRO dispoñerá dunha ampliación no prazo para cumprilas por un período de tempo igual ao que dure cáusoa de forza maior, NOROESTE OBRADOIRO poñerá todos os medios razoables para atopar unha solución que lle permita cumprir coas súas obrigacións a pesar da causa de forza maior.